Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionego towaru, w tym dotyczące przebiegu realizacji zamówienia, należy składać
elektronicznie na adres email: [email protected]

Dokonując zgłoszenia reklamacyjnego należy pamiętać, iż powinno ono zawierać przynajmniej następujące dane:
– Oznaczenie Klienta (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, oraz nr Klienta w przypadku Klienta zarejestrowanego na naszej platformie)

– Liczba zamówień

– Przedmiot reklamacji (nazwa produktu, numer produktu, oraz kolor i rozmiar produktu w przypadku odzieży)

– Powód reklamacji (w zależności od przypadku, możliwe iż niezbędne będzie również okazanie nam zdjęcia reklamowanego produktu, o co Cię uprzejmie poprosimy).

Ustosunkujemy się do Twojej ewentualnej reklamacji w takiej samej formie, w jakiej została ona nam przedstawiona, tj. pisemnie lub elektronicznie.

Obiecujemy rozpatrzyć ją niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kompletnej reklamacji.

O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym, poinformujemy i poinstruujemy Cię również niezwłocznie.